2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (1)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (2)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (3)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (4)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (5)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (6)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (7)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (8)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (9)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (10)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (11)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (12)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (13)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (14)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (15)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (16)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (17)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (18)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (19)2023 Girls Basketball Senior Night BHS varsity vs Sentinel Josie Trudgeon (20)